ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Ճապոնիայում հյուրընկալողի ապահովագրություն

Ի՞նչ է Ճապոնիայում հյուրընկալողի ապահովագրությունը

Ճապոնիայում հյուրընկալողի ապահովագրությունը ներառում է այն դեպքերը, երբ հյուրընկալողը* համակեցության պատճառով կրում է այլ մարդկանց մարմնական վնասվածքների կամ գույքի վնասման հետ կապված պատասխանատվություն կամ այլ ծախսեր, և այն դեպքերը, երբ հյուրընկալողն ինքն է վնաս կրում հյուրի* այցի ընթացքում իր սեփականության վնասմամբ պայմանավորված։ Այն դեպքերում, երբ հյուրընկալողի սեփականությունը վնասվում է հյուրի այցի ընթացքում, ապահովագրական ծածկույթը կկիրառվի, երբ հնարավոր չլինի հյուրընկալողի և հյուրի վեճը լուծել միմյանց միջև, և հյուրընկալողը դիմի Airbnb-ին։

Ճապոնիայում հյուրընկալողի ապահովագրությունը ապահովագրական ծրագիր է, որի իրականացման երաշխավորը Sompo Japan Insurance Inc. ընկերությունն է։

Հյուրընկալողներից չի պահանջվում «Ճապոնիայում հյուրընկալողի ապահովագրություն» ծրագրից օգտվելու համար վճարել ապահովագրավճարներ։

Ծանոթացեք «Ճապոնիայում հյուրընկալողի ապահովագրություն» ծրագրի ապահովագրական ծածկույթի վերաբերյալ հետևյալ տեղեկություններին։

Ապահովագրության ժամանակահատված

Ընթացիկ ապահովագրական ծրագրի ապահովագրության ժամանակահատվածը 2022 թվականի հուլիսի 31-ից մինչև 2023 թվականի հուլիսի 31-ն է։

Կիրառման շրջանակը և պայմանները

Ճապոնիայում հյուրընկալողի ապահովագրության համար դիմելու իրավասությունը և պայմանները

Ճապոնիայում հյուրընկալողի ապահովագրության ծածկույթը կվճարվի հյուրընկալողի սեփականության վնասման և տարածքի համատեղ օգտագործման ընթացքում հյուրընկալողի կողմից այլ մարդկանց հասցված մարմնական վնասվածքների կամ նրանց գույքի վնասման հետ կապված պատասխանատվություն կամ այլ ծախսեր կրելու դեպքում։

 1. Ապահովագրական ծածկույթում ընդգրկված կացարան

Ճապոնիայում հյուրընկալողի ապահովագրությունն ընդգրկում է այն տարածքը*, որը հյուրընկալողը սեփականության իրավունքով տիրապետում, օգտագործում կամ կառավարում է համակեցության հիմունքներով վարձակալության բիզնեսի համար։

(*) Տարածք են համարվում այն շինություններն ու հարմարությունները, որոնք հաստատված են «Հյուրանոցային գործի մասին» օրենքով, վկայագրված են «Ռազմավարական նշանակության հատուկ ազգային գոտիների մասին» օրենքով, ծանուցված են «Մասնավոր կացարանների վարձակալական բիզնեսի մասին» օրենքի համաձայն կամ այլ շինություններ և հարմարություններ, որոնցում իրականացվում է կացարանների տրամադրման նմանատիպ ձեռնարկատիրական գործունեություն՝ պայմանով, որ բոլոր հետևյալ պահանջները բավարարված լինեն.

 • հյուրընկալողը շինությունների և հարմարությունների սեփականատերը կամ վարձակալն է.
 • շինությունները և հարմարությունները առաջարկվում են Airbnb-ի կայքում.
 • շինությունները և հարմարությունները ամրագրվում և օգտագործվում են այն անձի կողմից, որը համաձայնել է Airbnb-ի ծառայությունների մատուցման պայմաններին և օգտվել է Airbnb-ի կայքից։ Բնակելի տարածքներ են համարվում շարժական տները, ավտոբուսները, քեմփինգի ավտոմեքենաները, ծառի տնակները և այլ շինություններ, որոնց մոտ կայանում են, և որոնք օգտագործվում են որպես կացարան։ Նավակներն ու ջրային փոխադրամիջոցները նույնպես համարվում են բնակելի տարածքներ, եթե դրանք օգտագործվում են որպես կացարաններ։
 1. Հյուրընկալող(ներ)

Հյուրընկալողներն այն անձինք են, որոնք զբաղվում են (*) համակեցության հիմունքներով վարձակալության բիզնեսով։

 1. Հյուր(եր)

Հյուրերը (*) համակեցության հիմունքներով վարձակալության բիզնեսից օգտվողներն են, այդ թվում՝ նրանք, ում հրավիրել է օգտատերը, և նրանք, ովքեր համատեղ օգտվում են համակեցության հիմունքներով վարձակալության բիզնեսից։

(*) «Համակեցության հիմունքներով վարձակալության բիզնեսը» նշանակում է հյուրանոցային բիզնես, որը սահմանված է «Հյուրանոցային գործի մասին» օրենքում (1948 թ․ Օրենք № 138), բիզնես, որը սահմանված է «Ռազմավարական նշանակության հատուկ ազգային գոտիների մասին» օրենքում (2013 թ․ Օրենք № 107), կամ բնակելի շինությունների բիզնես, որը սահմանված է «Բնակելի շինությունների բիզնեսի մասին» օրենքում (2017 թ․ Օրենք № 65), կամ այլ նմանատիպ կացարանների բիզնես և ցանկացած գործունեություն, որն իրականացվում է Airbnb-ի թվային հարթակի միջոցով իրականացվող գործարքների համաձայն մատուցվող վերոնշյալ ծառայությունների հետ չկապված տարածքի սահմաններում կամ այդ սահմաններից դուրս։

Ապահովագրական ծածկույթ (պատասխանատվությանը վերաբերող պայմաններ)

Ապահովագրության ժամանակահատվածում կիրառվող վերին սահմանաչափը 100 000 000 ճապոնական իեն է մեկ պատահարի համար։

Ծածկույթի բացառություններ

Հիմնական տարրեր, որոնք ընդգրկված չեն Ճապոնիայում հյուրընկալողի ապահովագրության մեջ (գույքային վնասներ պատճառող պատահարների փոխհատուցման վերաբերյալ հոդվածներ)

Տարրեր, որոնք ներառված չեն տարածքում.

 • Արժույթ, փող, թանկարժեք մետաղ ձուլակտորի տեսքով, պարտամուրհակներ կամ արժեթղթեր։
 • Հողակտոր, ջուր կամ ցանկացած այլ նյութ հողակտորում կամ դրա վրա, սակայն սա չի վերաբերում հողակտորի բարեկարգման աշխատանքներին, որոնք ներառում են այգիների լանդշաֆտային դիզայն, ճանապարհներ և ճանապարհային պատվածքներ (բայց վերաբերում է ցանկացած ավելացված հողամասի կամ այդ սեփականության տակ գտնվող հողամասի), կամ ջրին, որն առկա է որևէ փակ զետեղարանի մեջ, խողովակների համակարգին կամ որևէ այլ մշակիչ սարքավորման։
 • Կենդանիներ՝ ներառյալ, բայց ոչ միայն, ընտանի անասուններ և տնային կենդանիներ։
 • Ծառույթ և մշակաբույսեր։
 • Ջրային փոխադրամիջոց, օդանավ, տիեզերանավ և արբանյակներ, սակայն սա չի վերաբերում որևէ ջրային փոխադրամիջոցի, որը չի շահագործվում և օգտագործվում է որպես տարածք։
 • Տրանսպորտային միջոցներ, սակայն սա չի վերաբերում որևէ տրանսպորտային միջոցի, որը չի շահագործվում և օգտագործվում է որպես տարածք։
 • Ստորգետնյա հանքափորվածքներ կամ հանքահորեր կամ այդպիսի հանքափորվածքների կամ հանքահորերի ներսում գտնվող ցանկացած սեփականություն։
 • Ամբարտակներ, պատվարներ և պատնեշներ։
 • Փոխադրվող գույք։
 • Տարածքից ավելի քան 305 մետր հեռու գտնվող հաղորդման և բաշխման գծեր։

Հիմնական դեպքերը, երբ ապահովագրական գումարը չի վճարվում.

 • Պատերազմ, օտար երկրի կողմից ուժի կիրառում, հեղափոխություն, իշխանազավթում, քաղաքացիական պատերազմ, զինված ապստամբություն կամ այլ նմանատիպ միջադեպեր կամ խռովություններ։
 • Միջուկային ռեակցիայի կամ միջուկային վառելանյութի կամ միջուկային հումքանյութի ատոմային միջուկի, ռադիոակտիվ տարրի, ռադիոիզոտոպի կամ այդպիսի նյութով աղտոտված նյութի քայքայման հետևանքով առաջացած վնաս, պայթյուն կամ այլ վնաս, կամ դրան վերագրվող պատահար՝ բացառությամբ միջուկների ռեակցիաների կամ բժշկական, գիտական կամ արդյունաբերական նշանակության ռադիոիզոտոպների ատոմային միջուկների քայքայման։
 • Ահաբեկչություն։
 • Թունավոր կենսաբանական կամ քիմիական նյութերի փաստացի կամ սպառնական չարամիտ օգտագործում։
 • Տարածքին հասցված վնաս, որը տեղի է ունեցել տարածքի՝ հյուրերի կողմից օգտագործման ժամանակաշրջանից տարբեր ժամանակահատվածի ընթացքում։
 • Հյուրընկալողների կանխամտածված չարամիտ գործողության կամ կոպիտ անփութության հետևանքով պատճառված վնաս։
 • Այլ։

Հիմնական դեպքերը, երբ ապահովագրական գումարը չի վճարվում (վնասի համար պատասխանատվության փոխհատուցման վերաբերյալ հոդվածներ)

 • Պատերազմ, օտար երկրի կողմից ուժի կիրառում, հեղափոխություն, իշխանազավթում, քաղաքացիական պատերազմ, զինված ապստամբություն կամ այլ նմանատիպ միջադեպեր կամ խռովություններ։
 • Միջուկային ռեակցիայի կամ միջուկային վառելանյութի կամ միջուկային հումքանյութի ատոմային միջուկի, ռադիոակտիվ տարրի, ռադիոիզոտոպի կամ այդպիսի նյութով աղտոտված նյութի քայքայման հետևանքով առաջացած վնաս, պայթյուն կամ այլ վնաս, կամ դրան վերագրվող պատահար՝ բացառությամբ միջուկների ռեակցիաների կամ բժշկական, գիտական կամ արդյունաբերական նշանակության ռադիոիզոտոպների ատոմային միջուկների քայքայման։
 • Հյուրընկալողների կանխամտածված չարամիտ գործողության հետևանքով պատճառված վնաս։
 • Պատասխանատվություն հյուրընկալողների հետ ապրող ազգականների հանդեպ։
 • Պատասխանատվություն, որն առաջանում է հյուրընկալողների համար աշխատանք կատարելիս հյուրընկալողների աշխատակիցների ձեռք բերած ֆիզիկական անաշխատունակության հետևանքով։
 • Այն դեպքերում, երբ հյուրընկալողի և այլ անձի միջև կա վնասների հատուցման վերաբերյալ հատուկ համաձայնագիր, պատասխանատվությունը որոշվում է այդպիսի համաձայնագրով։
 • Կեղտաջրերի կամ արտանետումների հետևանքով առաջացած պատասխանատվություն։
 • Իրավաբանների, գրանցված օտարերկրյա իրավաբանների, հավատարմագրված հաշվեստուգիչ-հաշվապահների, հարկային հաշվապահների, ճարտարապետների, դիզայներների, հողային և բնակարանային հարցերով քննիչների, դատական նոտարների, վարչական նոտարների, անասնաբույժների կամ նրանց պես այլ անձանց կողմից իրականացվող մասնագիտական աշխատանքից բխող պատասխանատվություն։
 • Տարածքի սահմաններից դուրս ցանկացած օդանավի, ավտոմոբիլի, նավի կամ տրանսպորտային միջոցի տիրապետման, օգտագործման կամ կառավարման հետևանքով առաջացած պատասխանատվություն՝ բացառությամբ այն վնասների, որոնք հասցվել են ավտոմոբիլի, նավի կամ շինության սահմաններից դուրս տրանսպորտային միջոցի օգտագործման կամ կառավարման պատճառով, երբ ավտոմոբիլը, նավը կամ շինության սահմաններից դուրս գտնվող տրանսպորտային միջոցը օգտագործվել է որպես տարածք։
 • Պատասխանատվություն, որն առաջանում է վարձակալված օբյեկտի շինարարական աշխատանքների ընթացքում, ինչպիսիք են վերանորոգումը, կցակառուցումը կամ քանդումը՝ բացի այն դեպքերից, երբ հյուրընկալողը զբաղվել է սեփական նախաձեռնությամբ իրականացվող աշխատանքով։
 • Այլ։

Ապահովագրական հայցեր

Ծանուցում պատահարի մասին

Եթե հյուրընկալողը նկատի հյուրի կամ երրորդ կողմի մարմնական վնասվածք կամ գույքային վնաս, ապա պետք է անմիջապես տեղեկացնի Airbnb-ին, քանի որ հնարավոր է ապահովագրության կիրառում։ Նմանապես, եթե հյուրընկալողն իմանա իրեն պատկանող կամ իր կողմից կառավարվող սեփականությանը հասցված վնասի մասին, ապա պետք է տեղեկացնի Airbnb-ին, երբ նախ հյուրին դիմելուց հետո 72 ժամվա ընթացքում չկարողանա բողոքի բավարարման հարցում համաձայնության գալ հյուրի հետ, քանի որ հնարավոր է ապահովագրության կիրառում։

Ապահովագրական պոլիսի տրամադրման հայց

Ճապոնիայում հյուրընկալողի ապահովագրության մասին այս ընդհանուր ակնարկը ներկայացնում է ապահովագրական պոլիսի ոչ բոլոր պայմանները։ Ապահովագրական պոլիսի մի օրինակ պահանջելու համար դիմեք Marsh Japan, Inc. և ներառեք ձեր Airbnb հաշվի տվյալները։

Երաշխավորող ապահովագրական ընկերություն

Sompo Japan Insurance Inc.