Հյուրընկալողների AirCover
Հյուրընկալողների AirCover
Հյուրընկալողների AirCover
Հյուրընկալողների AirCover
Հյուրընկալողների AirCover
Հյուրընկալողների AirCover

Ամբողջական պաշտպանություն։ Միշտ ներառված է և անվճար։ Միայն Airbnb-ում։

1 մլն ԱՄՆ դոլարի ապահովագրում

Դուք պաշտպանված եք նույնիսկ այն հազվագյուտ դեպքում, եթե հյուրը վնասվածք ստանա։

1 մլն ԱՄՆ դոլարի պաշտպանություն

Մենք ծածկում ենք հյուրերի՝ ձեր տարածքին և գույքին, նաև՝ թանկարժեք իրերին հասցրած վնասը։

Պաշտպանություն վնասներից

Մի անհանգստացեք. չորքոտանի հյուրերի հասցրած վնասը ծածկվում է։

Մեծածավալ մաքրման ապահովում

Մենք փոխհատուցում ենք մաքրման չնախատեսված ծախսերը։

Եկամուտների պաշտպանություն

Եթե հաստատված ամրագրումը չեղարկեք վնասի պատճառով, Airbnb-ն կփոխհատուցի կորցրած եկամուտը։

14-օրյա պատուհան

Ունեք 14 օր՝ հյուրերի հասցրած վնասի մասին հաղորդելու համար։

Արագ փոխհատուցում

Հյուրերի հասցրած վնասներն արագ ենք փոխհատուցում՝ սովորաբար 2 շաբաթվա ընթացքում։

Առաջնահերթ օգնություն

Սուպերտանտերերն ունեն աջակցման հատուկ գծից օգտվելու հնարավորություն։

Միայն Airbnb-ն է ձեզ տալիս AirCover

AirbnbՄրցակիցներ
1 մլն ԱՄՆ դոլարի ապահովագրում
1 մլն ԱՄՆ դոլարի պաշտպանություն
Պաշտպանություն վնասներից
Մեծածավալ մաքրման ապահովում
Եկամուտների պաշտպանություն
14-օրյա պատուհան
Արագ փոխհատուցում
Առաջնահերթ օգնություն
Հյուրընկալողների AirCover-ի համապարփակ առավելությունները՝ 2021 թ. նոյեմբերի դրությամբ լավագույն մրցակիցների անվճար առաջարկների համեմատ։
Airbnb-ի միջոցով հյուրընկալելիս դուք պաշտպանված եք։

Ձեր հարցերի պատասխանները

Չի՞ հաջողվում գտնել ձեր փնտրածը։ Այցելեք Օգնության կենտրոն։
Լրացուցիչ տեղեկություններ այն ամենի մասին, ինչ առաջարկում է Հյուրընկալողների AirCover-ը, ինչպես նաև պայմանները և դրույթները կարող եք գտնել ։

Հյուրընկալել Airbnb-ում

Միացեք մեզ։ Մենք ձեզ կօգնենք ամեն քայլափոխի։